Thứ ba 14-07-2020

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
796
Tổng số lượt truy cập
19284718
   
 

Tin trong ngành điện
EVNNPC: Kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019
Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020 và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Văn bản có liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tái cơ cấu, sắp xếp các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, năm 2017 và 2018.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 20/02/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã  ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về việc kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó ngày 28/2/2019, Chủ tịch kiêm Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ra Chỉ thị số 769/CT - EVNNPC Về việc kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo Chỉ thị số 66/CT-EVN, ngày 20/2/2019 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ:

Về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp

Tổ chức triển khai công tác kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc cơ quan Tổng công ty theo Quyết định số 19/QĐ-EVN và văn bản số 33/EVN-HĐTV ngày 21/01/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam xong trước 1/3/2019. Các Ban liên quan của Tổng công ty phối hợp Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Đề án tách bạch mô hình tổ chức khâu phân phối điện và kinh doanh bán lẻ điện theo Nghị quyết số 619/NQ-HĐTV ngày 28/12/2018 và Nghị quyết số 538/NQ-HĐTV ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty và các Ban liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các Công ty điện lực/Điện lực cấp quận/huyện thuộc các Công ty Điện lực theo khu vực thành thị, nông thôn, miền núi theo hướng giảm đầu mối trung gian, trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 31/5/2019;  xây dựng mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung tại Công ty mẹ Tổng công ty, rà soát mô hình tổ chức, định biên của các Công ty Điện lực, Điện lực cấp huyện trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 31/5/2019; Chỉ đạo Công ty TNHHMTV Tư vấn điện miền Bắc, Công ty TNHHMTV Thí nghiệm điện miền Bắc khẩn trương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, trình Chủ tịch Tổng công ty phê duyệt, đồng thời chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy quản lý, nhân sự sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt chuyển các Công ty nêu trên sang hạch toán phụ thuộc, hoàn thành trong tháng 3/2019.

Đối với công tác thoái vốn

Tập trung thực hiện theo lộ trình những công việc cụ thể sau: 

Xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 130/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020 và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Văn bản có liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam  về công tác tái cơ cấu, sắp xếp các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam các vướng mắc, khó khăn, đề xuất kế hoạch thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế, các giải pháp để các Công ty cổ phần hoạt động hiệu quả, có lãi, đảm bảo hiệu quả thoái vốn và đem lại lợi ích cho nhà nước cao nhất theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 15/3/2019;

Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa (gồm cả công tác quyết toán cổ phần hoá) và thoái vốn; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn. 

Đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Ban Tổ chức Nhân sự phối hợp Ban Tổng hợp xây dựng dự thảo: Điều lệ EVNNPC, Đề xuất mô hình tổ chức, quản lý Tổng công ty có Hội đồng thành viên, thông qua Lãnh đạo Tổng công ty và trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên trong tháng 3/2019; phối hợp các ban liên quan tổ chức lựa chọn tư vấn Quốc tế có kinh nghiệm để tổ chức khảo sát, xây dựng Hệ thống quản lý của Tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. 

Đối với các Ban Tổng công ty tổ chức rà soát các quy trình, quy định hiện hành, đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công trên nguyên tắc: giảm đầu mối trung gian, minh bạch, rõ ràng, tránh chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan, rút ngắn thời gian thực hiện, phù hợp với mô hình  Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý giai đoạn đến năm 2020. Triển khai đào tạo trực tuyến, tạo điều kiện cho người lao động tự học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng năng suất lao động.

Tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên, thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động của các công ty liên kết, thông qua người đại diện là cổ đông tham gia vào các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Bổ sung nội dung kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn. 

Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị, đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý.

Tổng công ty sẽ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu gắn kết quả việc thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hoá và thoái vốn; Ban Tài chính kế toán Tổng công ty định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định; Các đơn vị thực hiện sắp xếp lại lao động theo các đề án sắp xếp, tái cơ cấu và định biên lao động được duyệt.

Chủ tịch Tổng Giám đốc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban, Đơn vị thành viên Tổng công ty, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các công ty cổ phần nghiêm túc thực hiện.

Theo npc.com.vn

(05/03/2019 15:46)

Trở về

Các tin khác

Quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải điện (DR) - Chương trình quốc gia và những mục tiêu cụ thể trong năm 2019 của EVN, EVNNPC (01/03/2019 09:17)
EVNNPC xây dựng và triển khai Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại (01/03/2019 09:16)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La (26/02/2019 15:58)
EVNNPC: Thực hiện nhiều giải pháp cụ thể phấn đấu đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2019 còn 4,75% (26/02/2019 15:50)
EVN: Phát hiện 3.217 vụ trộm cắp điện trong năm 2018 (25/02/2019 10:59)
Sự phối hợp của các Công ty Điện lực trong nhiệm vụ bàn giao công tác dịch vụ điện lực về Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) (25/02/2019 10:57)
Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2019 (21/02/2019 16:48)
Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (21/02/2019 09:04)
TCBC EVN: Lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (18/02/2019 10:05)
EVN “vượt ải vũ môn” (18/02/2019 09:59)
Đẩy mạnh truyền thông để khách hàng hiểu và đồng thuận với chương trình điều chỉnh phụ tải điện (14/02/2019 09:19)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết Tập đoàn Điện lực Việt Nam (12/02/2019 14:09)
Phóng sự: Công nhân ngành điện - Những người đón Xuân muộn (12/02/2019 14:06)
Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng đến sự hài lòng khách hàng (12/02/2019 14:01)
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) - Mô hình dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng nhiều ngành nghề - Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng (12/02/2019 13:59)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com